دستگاه ضبط تصویر ، دستگاه ضبط تصویر برایتون ، برایتون